Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 9๐4 “ หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๓ ) รุ่น... (11 ส.ค. 2565)  
รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร... (11 ส.ค. 2565)  
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (11 ส.ค. 2565)  
งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท... (11 ส.ค. 2565)
การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ F... (11 ส.ค. 2565)
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผลการประ... (11 ส.ค. 2565)
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการต... (11 ส.ค. 2565)
การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเน... (11 ส.ค. 2565)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 3/2565 (11 ส.ค. 2565)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2565 (11 ส.ค. 2565)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอ... (11 ส.ค. 2565)
การอนุมัติโครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 2... (09 ส.ค. 2565)
การจัดสรร-การศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (08 ส.ค. 2565)
การจัดสรร-การศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (08 ส.ค. 2565)
การจัดสรร-การศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (08 ส.ค. 2565)
การโอนจัดสรร-โครงการพระราชดำริ (08 ส.ค. 2565)
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแร... (08 ส.ค. 2565)
การโอนจัดสรร-การศึกษาบุตร งวดที่ 3 (08 ส.ค. 2565)
การโอนจัดสรร- การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (08 ส.ค. 2565)
การโอนจัดสรร-ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 (08 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จากระบบ GFMIS (10 ส.ค. 2565)  
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (... (19 ก.ค. 2565)  
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่ายเ... (18 ก.ค. 2565)  
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แ... (18 ก.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 จากระบบ GFMIS (12 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ... (08 ก.ค. 2565)
แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ... (08 ก.ค. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จากระบบ GFMIS (20 มิ.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 จากระบบ GFMIS (02 มิ.ย. 2565)
No Gift Policy ไม่รับของขวัญ (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เด... (21 เม.ย. 2565)
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา... (20 เม.ย. 2565)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2565)
โครงสร้างองค์กร (18 เม.ย. 2565)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 จากระบบ GFMIS (12 เม.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (11 เม.ย. 2565)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (31 มี.ค. 2565)
ตัวอย่างภารกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (31 มี.ค. 2565)
สถิติการให้บริการตามภารกิจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (31 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม on tour เล่นชับบอ... (29 มิ.ย. 2565)  

Call Center เพื่อประสานกา... (07 ส.ค. 2564)  

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโค... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอ... (05 ส.ค. 2564)

ประชุมเพื่อพิจารณาประเมิน... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ... (04 ส.ค. 2564)

ประชุมการตรวจราชการผ่านระ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (04 ส.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล... (03 ส.ค. 2564)

Call Center เพื่อประสานกา... (03 ส.ค. 2564)

ประชุมหารือในเรื่องการจัด... (02 ส.ค. 2564)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกล... (02 ส.ค. 2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก... (02 ส.ค. 2564)

กิจกรรมการตรวจติดตามการปฏ... (02 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม... (30 ก.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (30 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image